1

Getting My ปุ๋ยบำรุงต้น To Work

News Discuss 
ผลงานเพียบ! ประมงจังหวัดอยุธยา สุชาติ พิลาเดช • การป้องกันกำจัดโรคแมลง ควรฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดโรคแมลงที่มีระบาดในระยะนี้ เช่น ลำไย เพลี้ยแป้ง หนอนเจาะกิ่ง แมลงค่อมทอง หนอนคืบกินใบอ่อน หนอนม้วนใบ ถุงมือ ยาง กยท.ผนึกสภาการยางฯ ตะลุย ถุงมือ ยาง ป้อนตลาดโลก หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ควรตัดกิ่งที่ถูกโรคแมลงเข้าทำลาย กิ่งฉีกหัก กิ่งน้ำค้าง กิ่งไขว้ซ้อนกัน เพื่อให้ทรงพุ่มโปร่งขึ้น ถ้าเป็นกิ่... https://waylontk37j.daneblogger.com/18706234/not-known-facts-about-โรคก-หลาบ

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story