1

اتوکلاو

News Discuss 
اتوکلاوهایی که برای استریل کردن زباله‌های پزشکی عفونی که در محل دفن بهداشتی دفع می‌شوند، باید تحت آزمایش‌های دوره‌ای اسپور قرار گیرند. برنامه ضایعات پزشکی عفونی ویرجینیای غربی مستلزم ارزیابی استریلیزاسیون اتوکلاو با استفاده از اسپورهای Bacillus stearothermophilus در هر چهل ساعت کار است. نتایج این آزمایش باید در گزارش https://caresourceglobal.com/?s=+%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1+%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C++%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C+%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4+%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA+%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C+https%3A%2F%2Fwww.d-chemi.com%2F++%D8%8C+%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA+%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C+%D8%A8%D9%87+%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7+%D9%88+%D8%AA%D8%AC%D9%87

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story