1

The smart Trick of فهرست بهای ابنیه 1401 That Nobody is Discussing

News Discuss 
طرز استفاده از فهرست بها: برای تعیین قیمت هر فعّالیت، اوّل باید فصل آن فعّالیت را در صفحه اول فهرست بها که مربوط به فهرست مطالب می باشد پیدا کرده و از روی شماره صفحه مشخّص شده در آن، صفحه فصل مورد نظر را باز کرده و شماره آیتم مربوطه https://enama.ir/videos/3544916

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story